Leslie Alvin White: Tiên phong về Tiến hóa Văn hóa, Lý thuyết Xã hội & Nhân chủng học

Leslie Alvin White (1900 – 1975): Nhà nghiên cứu văn hóa người Mỹ, cha đẻ của thuyết Tiến hóa mới (1940) và là người đưa ra thuật ngữ “Culturology” (1949) với luận điểm: Đã đến lúc cần phải có một khái niệm có giá trị xác thực khoa học cho văn hóa; văn hóa cần có khoa học chuyên ngành chứ không thể chỉ được giải thích hạn hẹp trong khuôn khổ của tâm lý học, sinh vật học và sinh lý học. Leslie Alvin White sinh ngày 19 tháng 01 năm 1900 tại Salida, Colorado, Mỹ.