Trang chủ » Khoa học

Khoa học

Huang Wenshan (Hoàng Văn Sơn): Tiểu sử nhà nghiên cứu Văn hóa học, Xã hội học

Huang Wenshan (1901 – 1988): Nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc, sinh năm 1901 tại Đài Sơn, Quảng Đông. Năm 1921 tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, năm 1922 học cao học tại Đại học Columbia, Mỹ. Năm 1927 về Trung Quốc đảm nhận các nhiệm vụ giảng dạy tại ĐH Lao động Thượng Hải, Hiệu trưởng ĐH Kiến Thiết, Viện trưởng Học viện Pháp luật và Thương mại Quảng Đông, Chủ nhiệm Khoa Xã hội học ĐH Trung ương Trung Quốc

Steward Julian Haynes: Tiểu sử nhà Sinh thái học văn hóa, Dân tộc học & Tiến hóa văn hóa

Steward Julian Haynes (1902 – 1972): Nhà nghiên cứu văn hóa người Mỹ, nổi tiếng với thuyết Tiến hóa đa hệ (Multilinear evolutionism) và là người đặt nền móng cho Sinh thái học văn hóa (Cultural ecology) cũng như cho lý thuyết về sự biến đổi văn hóa (culture change) Julian Haynes Stewward sinh ngày 31 tháng 01 năm 1902 tại Washington, Mỹ.

Nghiên cứu cơ bản trong Khoa Học Xã Hội – Nhân Văn (trường hợp Việt Nam)

Mục Lục Add a header to begin generating the table of contents Bài viết này gồm hai phần: (I) Bản chất của khoa học xã hội – nhân văn, trong đó bàn về Đặc trưng của KHXH-NV trong so sánh …

Nghiên cứu cơ bản trong Khoa Học Xã Hội – Nhân Văn (trường hợp Việt Nam) Xem thêm »