Trang chủ » Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, dù là cá nhân hay đại diện cho một thực thể (“bạn”) và [tên thực thể doanh nghiệp] (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), liên quan đến quyền truy cập của bạn vào và việc sử dụng trang web [tên trang web.com] cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc kết nối theo cách khác (gọi chung là “Trang web”).

Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, thì bạn bị cấm sử dụng Trang web một cách rõ ràng và bạn phải ngừng sử dụng ngay lập tức.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây bằng cách tham chiếu. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản và Điều kiện này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó.

Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản và Điều kiện này để được thông báo về các bản cập nhật. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã biết và đã chấp nhận những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản và Điều kiện sửa đổi nào khi bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản và Điều kiện sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong khu vực tài phán hoặc quốc gia đó .

Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Các điều khoản và điều kiện này được tạo bởi Trình tạo Điều khoản và Điều kiện của Termly.

Tùy chọn 1: Trang web dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Những người dưới 18 tuổi không được phép đăng ký Trang web.

Tùy chọn 2: [Trang web dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên.] Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán nơi họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) phải được sự cho phép và được giám sát trực tiếp bởi, cha mẹ hoặc người giám hộ của họ để sử dụng Trang web. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ của mình đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này trước khi bạn sử dụng Trang web.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ các nhãn hiệu và biểu tượng có trong đó (“Nhãn hiệu”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, các khu vực tài phán nước ngoài, và các hội nghị quốc tế.

Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này, không phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái sản xuất, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Với điều kiện bạn đủ điều kiện sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn có quyền truy cập phù hợp chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của mình. sử dụng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

[(1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là sự thật, chính xác, hiện hành và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết;]

(3) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này;

[(4) bạn không dưới 13 tuổi;]

(5) không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú [hoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn đã được cha mẹ cho phép sử dụng Trang web];

(6) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác;

(7) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào;

(8) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ